Väktare med hund - väktarens utbildning.

Utdrag från Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag; beslutade den 10 augusti 2006. Bilaga 9.

Utbildning för väktarhundförare 37 timmar

Endast den som med godkänt resultat genomgått fullständig väktargrundutbildning får antas till utbildningen.

Ämne
Allmän hundkunskap

Innehåll
Hundens sinnen, fattningsförmåga och beteenden.

Mål
Deltagaren skall efter utbildningsmomentet ha fått en grundläggande kunskap om hundens sinnen, fattningsförmåga och hur man kan förutse hundens uppträdande mot bakgrund av dessa egenskaper.

Genomförande
Målet skall uppnås genom teoretisk och praktisk undervisning.

Utbildningsmomentet skall ledas av en polis som med godkänt resultat har genomgått instruktörskurs i polishundtjänst eller en person med god erfarenhet från bevakning med hund och som med godkänt resultat genomgått av Rikspolisstyrelsen anordnad utbildning för utbildare av väktarhundförare.

Beräknad tid 6 timmar.

Ämne
Hunden och lagen

Innehåll
24 kap. 1 § brottsbalken, lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar, jaktlagen (1987:259) och andra författningar som innehåller bestämmelser om hundar.

Mål
Deltagaren skall efter utbildningsmomentet ha fått en övergripande kunskap om vilka regler som gäller för hundar i allmänhet och hur hunden får användas med stöd av 24 kap. 1 § brottsbalken i synnerhet. Deltagaren skall också ha fått kunskap om bevakningsföretagets skadeståndsansvar för skador som orsakats av hund i bevakningsarbete.

Genomförande
Målet skall uppnås genom teoretisk undervisning och seminariediskussioner utifrån verkliga eller fingerade situationer. Ämnet skall ledas av en person med minst tio högskolepoäng i juridik eller med minst motsvarande kunskapsnivå.

Beräknad tid 4 timmar.

Ämne
Lydnadsdressyr

Innehåll
Genomgång av momenten platsliggning, skottoberördhet, linförighet, framförgående, inkallning, hopp över hinder m.m.

Mål
Deltagaren skall efter utbildningsmomentet ha fått kunskap om vilken betydelse som lydnadsdressyr spelar när man medför hund i bevakningsarbete.

Genomförande
Målet skall uppnås genom praktisk träning i platsliggning, skottoberördhet, linförighet, framförgående, inkallning och hopp över hinder.

Utbildningsmomentet skall ledas av en polis som med godkänt resultat har genomgått instruktörskurs i polishundtjänst eller en person, med god erfarenhet från bevakning med hund, som med godkänt resultat genom-gått av Rikspolisstyrelsen anordnad utbildning för utbildare av väktarhundförare.

Beräknad tid 8 timmar.

Ämne
Skyddstjänst

Innehåll
Avvärjande av överfall, visitation, transport av frihetsberövad.

Mål
Deltagaren skall efter utbildningsmomentet ha fått kunskap om hur man skall hantera en hund så att den i en överfallssituation, vid visitation och transport av en frihetsberövad endast följer hundförarens instruktioner och inte agerar självständigt.

Genomförande
Målet skall uppnås genom praktisk träning i avvärjande av överfall och visitation och transport av frihetsberövad. Utbildningsmomentet skall ledas av en polis som med godkänt resultat har genomgått instruktörskurs i polishundtjänst eller en person, med god erfarenhet från bevakning med hund, som med godkänt resultat genomgått av Rikspolisstyrelsen anordnad utbildning för utbildare av väktarhundförare.

Beräknad tid 13 timmar.

Ämne
Tillämpade övningar

Innehåll
Lydnadsdressyr och skyddstjänst.

Mål
Deltagaren skall efter utbildningsmomentet på ett fullgott sätt kunna föra en hund i bevakningsarbete och med hjälp av hunden på ett proportionerligt sätt skydda sig mot överfall, utföra visitation av och transportera en frihetsberövad.

Genomförande
Målet skall uppnås genom att deltagarna tränas i verklighetstrogna, fingerade situationer som kräver att de tillämpar den teoretiska kunskap de tillgodogjort sig under tidigare utbildningsmoment. Utbildningsmomentet skall ledas av en polis som med godkänt resultat har genomgått instruktörskurs i polishundtjänst eller en person, med god erfarenhet från bevakning med hund, som med godkänt resultat genomgått av Rikspolisstyrelsen anordnad utbildning för utbildare av väktarhundförare.

Beräknad tid 8 timmar.

 

        

 

            Tillbaka

Copyright Patrik Och Ingela© 2008