Väktarhunden

Utdrag från Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag; beslutade den 10 augusti 2006. Bilaga 10 Prövning och godkännande av hund och hundekipage.

1. Allmänt, prövning, godkännande av hund som skall användas i bevakning
En hund skall för att få användas i bevakning med godkänt resultat ha genomgått mental- och tjänstbarhetsprov i Rikspolisstyrelsens eller polismyndighetens regi. Den myndighet som prövat hunden skall tillsända godkännandemyndigheten och berört auktoriserat bevakningsföretag ett protokoll över genomfört prov.

Ansökan om deltagande i mental- och tjänstbarhetsprov skall ges in till Rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten i det län där väktaren (hundföraren) huvudsakligen skall tjänstgöra. I ansökan skall anges sökandens namn, personnummer, adress, arbetsgivare och syftet med ansökan. Till ansökan skall bifogas intyg om märkning enligt lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar.

2. Mentalprov
Mentalprov skall utföras av besiktningsman som genomgått av Rikspolisstyrelsen för ändamålet beslutad utbildning i hundtjänst och som är godkänd av Rikspolisstyrelsen.

Mental- och funktionsprov får genomföras med hundar som har uppnått 18 men inte 48 månaders ålder. Om det finns särskilda skäl får även andra hundar prövas, dock att en hund som uppnått 48 månaders ålder endast får prövas i anlagsprov samt i fråga om den är skottfast.

Mentalprov skall bedömas enligt den av Rikspolisstyrelsen godkända kod och värdetabellen för lämplighetstest som finns i RPS blankettserie 214, Kod- och Värdetabell för lämplighetstest. Resultatet av prövningen skall redovisas i protokollform på RPS blankett 214, Lämplighetstestprotokoll. En sammanfattning av hundens lämplighet för användning i bevakning skall vid provningstillfället lämnas till hundägaren och föraren. En hund som genomgått mentalprov enligt denna bilaga får inte prövas igen utan Rikspolisstyrelsens godkännande.

3. Tjänstbarhetsprov
Endast en hund som med godkänt resultat genomgått mental- och funktionsprov får genomgå tjänstbarhetsprov. Tjänstbarhetsprov skall ledas av en provledare som har genomgått hundinstruktörsutbildning och som godkänts av Rikspolisstyrelsen. Tjänstbarhetsprov får endast genomföras på hund som är 18 månader gammal eller äldre. För att hunden skall få betyget godkänt krävs att hunden klarar samtliga delprov. Delproven skall genomföras sammanhängande under en dag.

Vid bedömningen om hunden klarat delproven skall betygen godkänd eller ej godkänd användas. Om tvivel uppstår om hunden klarat ett delprov eller inte skall hänsyn tas till om hunden genomfört hela momentet. När delproven är genomförda skall provledaren avge en sammantagen tjänstbarhetsbedömning med betygen godkänd eller ej godkänd. Avlagt  tjänstbarhetsprov skall redovisas i protokollform på RPS blankett 214, Prövning av väktarhund i bevakningstjänst, tjänstbarhetsprov. Hund som inte blivit godkänd i ett delprov får göra om detta inom två månader.

Tjänstbarhetsprov skall avläggas varje år. Det får dock inte dröja längre tid än 14 månader mellan prövningstillfällena. Om hunden inte har avlagt godkänt tjänstbarhetsprov inom föreskriven tid får den inte användas i bevakningsarbete.

Allmänt om bedömningen vid tjänstbarhetsprov Tjänstbarhetsprov består av två delprov, ett lydnadsprov (se avsnitt 2.1) och ett skyddstjänstprov (avsnitt 2.2). Dessa delprov är indelade i ett antal moment. Till varje moment finns föreskrivet hur det skall genomföras (uppläggning) och hur det skall bedömas (bedömning). Med utgångsställning menas att hunden befinner sig sittande vid förarens vänstra sida. När hunden ansluter till föraren får den inta sittande ställning framför denne och sedan kommenderas till utgångsställning. Föraren skall i samtliga moment följa givna anvisningar.

Alla avvikelser från momentets rätta utförande skall påverka bedömningen. Hund som tjuvstartar men genast kan återkallas skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som inte lyder tredje kommandot skall underkännas. Extra kommandon, tecken utöver de tillåtna skall påverka bedömningen av betyget beroende på intensitet. Bedömningen skall påbörjas efter provledarens anvisning. Om ett moment måste avbrytas skall kommandot ” avbryt ” användas.

3.1 Lydnadsprov
Lydnadsprovet skall bestå av nedan uppräknade moment.

3.1.1 Platsliggning
Momentet skall genomföras med fler än en hund. Förarna skall lägga hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsna sig gående till ca 30 meters avstånd och stanna vända mot och synliga för hundarna. Hundarna skall ligga kvar i 5 minuter utan att förflytta sig. Föraren får under momentet inte påverka hunden. När föraren lämnar hunden får han endast använda kommandot ” stanna kvar ”.

Uppläggning
Momentet börjar med förare och hund i utgångsställning på anvisad plats. Momentet är slut när momentet skottoberördhet påbörjas. Tiden skall räknas från det att förarna intagit av provledaren anvisad plats.

Bedömning
Hund som sätter sig kan erhålla betyget godkänt. Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 meter skall underkännas.

3.1.2 Skottoberördhet
I anslutning till föregående moment skall avlossas, ca 50 meter från hundarna, 5 skott efter varandra varvid hundarna skall kvarligga på sina platser. Föraren får under momentet inte påverka hunden.

Uppläggning
Före momentets början får en hund som lämnat sin plats i föregående moment läggas om, dock högst en gång. Momentet börjar när första skottet avlossas och är slut när förarna återvänt och på provledarens kommando beordrat hundarna i utgångsställning. Skytten skall vara utplacerad innan momentet platsliggning påbörjas.

Bedömning
Hund som sätter sig kan erhålla betyget godkänt. Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 meter skall underkännas.

3.1.3 Linförighet (hunden kopplad)
Hunden, som föres i fritt hängande koppel, skall villigt följa föraren på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i olika gångarter och i samband med vändningar. När föraren gör halt ska hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid tempoväxlingar får kommandot upprepas.

Uppläggning
Momentet börjar och slutar på provledarens kommando med hunden i utgångsställning. Det åligger provledaren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel.

Bedömning
Hund som under större delen av momentet förs i stramt koppel (stretar) skall inte godkännas. Samma sak gäller hund som släpar och upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens rörelser så att den inte stänger, tränger eller sätter sig snett och sent.

3.1.4 Framförgående (hunden kopplad)
På kommando skall hunden under marsch gå framför föraren i kopplets längd. När föraren gör halt skall hunden på kommando genast stanna. Provet utförs även i omvänd marschriktning.

Uppläggning
Momentet börjar på provledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning och är slut då föraren anslutit till hunden efter halt i omvänd marschriktning och hunden på kommando intagit utgångsställning.

Bedömning
För en hund som stretar, nosar, inte håller avståndet eller sätter sig vid halter påverkas bedömningen. Tillåts hunden helt bestämma riktningen skall den underkännas. Hund som vänder tillbaka och någon gång befinner sig bakom eller i jämnhöjd med föraren skall underkännas.

3.1.5 Inkallning
Efter föregående moment, då hunden intagit utgångsställning, går föraren 50 meter från hunden och stannar vänd mot hunden varefter den kallas in.

Uppläggning
Momentet börjar när föraren på provledarens tillsägelse lämnar hunden. Momentet är slut när hunden intagit utgångsställning hos föraren. Hunden inkallas på provledarens tillsägelse.

Bedömning
För hund som inte sitter kvar medan föraren avlägsnar sig påverkas bedömningen. Lämnar den sin plats mer än 3 meter skall den underkännas. Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet.

3.1.6 Hopp över hinder
Hunden skall, från utgångsställning, på kommando, fritt hoppa över hindret. På kommando skall hunden stanna på andra sidan av hindret i valfri ställning. Föraren anmäler hundens ställning före momentets början.

Uppläggning
Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd från hindret med hunden i utgångsställning. Hoppet sker på provledarens tillsägelse. Momentet avslutas när hunden intagit angiven ställning på motsatta sidan. Hindret skall vara 85 cm högt och 100 cm brett samt täckt.

Bedömning
För en hund som vidrör hindret påverkas bedömningen. Hund som tar lättare stöd eller inte intar anmäld ställning kan erhålla högst betyget godkänt. Hund som river hindret skall underkännas.

3.2 Skyddstjänstprov
Den grundläggande synen i skyddsarbetet skall vara att hunden inte får agera självständigt utan kommando från föraren utom i de fall föraren eller hunden utsätts för överraskande angrepp. Med angrepp menas att hunden biter skyddsfigurant.

Bedömningen skall i hög grad påverkas av hundens vilja att försvara föraren. Ett alltför lamt angrepp skall medföra ett underkännande av momentet. Hunden skall också utnyttja första tillfället till angrepp. Hunden skall angripa så länge figuranten agerar. Vid angrepp från hunden skall hunden upphöra med angreppet på förarens kommando. Hund som dröjer alltför länge med att upphöra med angreppet skall underkännas i momentet.

En annan detalj som skall påverka bedömningen är vilka åthävor föraren använder för att få hunden att sluta med att angripa. När hunden släppt sitt bett får föraren kommendera in hunden till sidan. Här beaktas särskilt upprepande kommandon och åthävor samt hundens fortlöpande bevakning av figuranten.

Skyddstjänstprov består av nedan uppräknade moment.

3.2.1 Avvärjande av överfall
Hundföraren skall gå med hunden vid fot kopplad efter en anvisad sträcka. Från ett dolt gömställe och på ett avstånd av ca 10 meter skall en skyddsfigurant, iförd skyddsärm, springa snett framifrån till hotfullt angrepp mot föraren. Hunden får angripa endast efter förarens kommando eller då fara föreligger. Hunden skall upphöra med angreppet på förarens kommando.

Uppläggning
Momentet börjar på provledarens kommando och är slut när föraren har hunden under kontroll.

Bedömning
Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och vilja att försvara, släppandet samt förarens förmåga att få kontroll över hunden och situationen efter avvärjandet/släppandet.

3.2.2 Visitation
Föraren skall placera hunden att bevaka figuranten varefter denne skyddsvisiteras.

Uppläggning
Momentet börjar när momentet avvärjande av överfall är slut, och är avslutat när föraren avvisiterat figuranten och återvänt till hunden och hunden intagit utgångsställning.

Bedömning
Momentet skall underkännas om hunden angriper figuranten eller om föraren går mellan hund och figurant. Vikt skall läggas vid hundens förmåga att upprätthålla en effektiv bevakning av figuranten.

3.2.3 Transport
Föraren, med hunden gående vid sidan, kommenderar figuranten för transport. Figuranten skall transporteras enligt provledarens anvisningar.

Uppläggning
I anslutning till föregående moment börjar momentet transport. Momentet genomförs enligt provledarens anvisningar. Figuranten skall transporteras ca 50 meter och med minst en riktningsförändring. Föraren kommenderar figuranten att, efter provledarens anvisningar, gå framför sig och går själv med hunden vid sidan ca 5 meter bakom.

Bedömning
Vikt skall läggas vid att föraren följer provledarens anvisningar beträffande avstånd samt att hunden håller position vid föraren. Upprepade skall eller störande gnäll skall påverka bedömningen. Hund som drar sig före föraren och för nära figuranten skall underkännas.

4. Fortlöpande träning
För att ekipaget skall kunna upprätthålla den kompetens som krävs för att det skall klara tjänstbarhetsprovet skall det bevakningsföretag där hundföraren är anställd ge ekipaget möjlighet att under ledning av en av Rikspolisstyrelsen godkänd hundinstruktör vid minst ett tillfälle per månad träna de moment som anges under avsnitt 3 i denna bilaga.

 

                   Tillbaka

Copyright Patrik Och Ingela © 2008