Tjänstbarhetsprov l för polishund

                   3 kap. Tjänstbarhetsprov 1

1 § Tjänstbarhetsprov 1 består i lydnads-, skyddstjänst- och fältprov. Varje prov är indelat i ett antal moment. Till varje moment finns föreskrivet hur det skall genomföras (uppläggning) och hur det skall bedömas (bedömning).

Lydnadsprov

Platsliggning

2 § Momentet skall genomföras med fler än en hund. Förarna skall lägga hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsna sig gående på ca 30 meters avstånd och stanna vända mot och synliga för hundarna. Hundarna skall ligga kvar i 5 minuter utan att förflytta sig.  Föraren får under momentet inte påverka hunden. När föraren lämnar hunden får han endast använda kommandot ”stanna kvar”.

3 § Momentet skall börja med förare och hund i utgångsställning på anvisad plats. Momentet är slut när momentet skottoberördhet påbörjas.  Tiden skall räknas från det att förarna intagit av provledaren anvisad plats.

4 § Hund som sätter sig skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 meter skall underkännas.


Skottoberördhet

5 § I anslutning till föregående moment skall avlossas, ca 50 meter från hundarna, 5 skott efter varandra varvid hundarna skall kvarligga på sina platser. Föraren får under momentet inte påverka hunden.

6 § Före momentets början får hund som lämnat sin plats i föregående moment läggas om, dock högst en gång. Momentet börjar när första skottet avlossas och är slut när förarna återvänt och på provledarens kommando beordrat hundarna i utgångsställning. Skytten skall vara utplacerad innan momentet platsliggning påbörjas.

7 § Bestämmelserna i 4 § skall också tillämpas vid bedömningen av momentet skottoberördhet.


Linförighet (hunden kopplad)

8 § Hunden, som föres i fritt hängande koppel, skall villigt följa föraren på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä.  Linförighet skall prövas i olika gångarter och i samband med vändningar.
När föraren gör halt skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning.
Vid nytt marschinträde och vid tempoväxlingar får kommandot upprepas.

9 § Momentet börjar och slutar på provledarens kommando med hunden i utgångsställning. Det åligger provledaren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel.

10 § Hund som under större delen av momentet förs i stramt koppel (stretar) skall inte godkännas. Samma sak gäller hund som släpar och upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens rörelser så att den inte stänger, tränger eller sätter sig snett och sent.


Fritt följ

11 § Bestämmelserna i 8 § skall också tillämpas vid momentet fritt följ, dock att hunden skall vara omkopplad .

12 § Bestämmelserna i 9 § skall också tillämpas i fråga om uppläggning av momentet fritt följ.

13 § Bestämmelserna i 10 § skall också tillämp as vid bedömningen av momentet fritt följ.


Platsläggande

14 § På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig.  Platsläggandet skall utföras under gång utan att föraren stannar. Föraren skall fortsätta gående ca 15 meter och skall stanna på provledarens order vänd mot hunden.

15 § I momentet, som börjar på provledarens kommando med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva läggandet utan även förflyttningen dessförinnan samt uppsättandet av hunden till utgångsställning.

16 § Hund som lägger sig före kommando skall underkännas. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas lägga hunden. Sätter eller reser sig hunden innan föraren återvänt till hunden sida skall den underkännas i momentet.
För hund som, sedan föraren återvänt, reser sig strax före kommando skall betyget sänkas med två enheter.


Inkallning

17 § Efter föregående moment, då hunden intagit utgångsställning, går föraren 50 meter från hunden och stannar vänd mot hunden varefter den kallas in.

18 § Momentet börjar när föraren på provledarens tillsägelse lämnar hunden. Momentet är slut när hunden intagit utgångsställning hos föraren.  Hunden inkallas på provledarens tillsägelse.

19 § För hund som inte sitter kvar medan föraren avlägsnar sig sänks betyget med 2 enheter. Lämnar den sin plats mer än 3 meter skall den underkännas. Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet.


Hopp över hinder

20 § Hunden skall, från utgångsställning, på kommando, fritt hoppa över hindret. På kommando skall hunden stanna på andra sidan av hindret i valfri ställning. Föraren anmäler hundens ställning före momentets början.

21 § Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd från hindret med hunden i utgångsställning. Hoppet sker på provledarens tillsägelse. Momentet avslutas när hunden avhämtats på motsatta sidan eller beordrats till återhopp utan att detta bedöms.
Hindret skall vara 85 cm högt och 100 cm brett samt täckt.

22 § För hund som vidrör hindret sänks betyget med 2 enheter. Hund som tar lättare stöd eller inte intar anmäld ställning skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som river hindret skall underkännas.


Skyddstjänstprov

Transport av figurant

23 § Förare, med hunden gående vid sidan, kommenderar figuranten för transport. Figuranten skall transporteras enligt provledarens anvisningar.

24 § Momentet börjar på provledarens tillsägelse och är slut när moment visitation inleds. Transporten skall pågå ca 30 meter med en riktningsförändring och med förare och hund ca 5 meter bakom figuranten.
Figuranten skall vara försedd med skyddsjacka eller skyddsärm.

25 § Vikt skall läggas vid att föraren följer provledarens anvisning beträffande avstånd samt att hunden håller sin position vid föraren.  Upprepade skall eller störande gnäll ger högst betyg godkänt. Hund som drar sig före föraren och för nära figuranten skall underkännas.


Visitation

26 § Hunden placeras för bevakning ca 3 meter från figuranten. Föraren visiterar denne och återgår till hunden som skall inta utgångsställning.

27 § Momentet börjar när moment transport av figurant är slut. Momentet är slut då föraren avvisiterat figuranten och återgått till hunden och den intagit utgångsställning.

28 § Hund som angriper figurant skall underkännas. I de fall förare går mellan figurant och hund skall momentet underkännas. Vikt skall läggas vid hundens fortgående bevakning av figuranten.


Överfall vid visitation

29 § Sedan föraren, i föregående moment, visitation, anslutit till hunden och den intagit utgångsställning utför figuranten ett överfall mot föraren som hunden skall avvärja. Föraren beordrar figuranten att ”stå stilla”, varvid denne blir passiv. Hunden skall då upphöra med angreppet och uppta bevakning av figuranten.

30 § Momentet börjar när figuranten påbörjar överfallet och är slut när hunden är i utgångsställning vid föraren.

31 § Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och vilja att försvara, släppandet samt förarens förmåga att få kontroll över hunden och situationen efter avvärjandet/släppandet.


Fältprov
Spår (hunden kopplad, spårlina)

32 § Spåret är ett icke förarspår med en längd av ca 500 meter och ca 1 timme gammalt. Föraren anvisas spårets utgångspunkt.

33 § Spåret skall växla mellan skogs- och ängs/åkermark och skall innehålla flera riktningsförändringar. Spårläggaren utlägger 3 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara större än de andra, (2+1). Provledaren skall ha en exakt kännedom om spårets sträckning och medföljer i spåret.  Föremålen skall vara naturliga i förhållande till omgivningen och provet arrangeras så att föremålen inte kan påvisas genom synintryck. Föremålen skall vara ca 5–10 cm stora.

34 § Hunden skall apportera/markera föremålen och utarbeta spåret inom 20 minuter. För godkännande krävs ett apporterat/markerat föremål samt slutföremålet.

 

                        Tillbaka

Copyright Patrik Och Ingela © 2008