Tjänstbarhetsprov II för polishund
 

4 kap. Tjänstbarhetsprov 2

 

1 § Tjänstbarhetsprov 2 består av lydnads-, skyddstjänst- och fältprov.  Varje prov är indelat i ett antal moment. Till varje moment finns föreskrivet hur det skall genomföras (uppläggning) och hur det skall bedömas (bedömning).

 

Lydnadsprov
Platsliggning

2 § Momentet skall genomföras med mer än en hund. Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 50 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna.  Hundarna skall kvarligga i 5 minuter utan att förflytta sig.  Föraren får under momentet inte påverka hunden. När föraren lämnar hunden får han använda kommandot ”stanna kvar”.

3 § Momentet börjar med förare och hund på anvisad plats i utgångsställning och är slut när momentet skottoberördhet påbörjas. Tiden räknas från det att förarna intagit av provledaren anvisad plats.

4 § Hund som sätter sig skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 meter skall underkännas.


Skottoberördhet

5 § I anslutning till föregående moment avlossas, ca 50 meter från hundarna, 5 skott efter varandra, varvid hundarna skall kvarligga på sina platser.
Föraren får under momentet inte påverka hunden.

6 § Före momentets början får hund som lämnat sin plats i föregående moment läggas om, dock högst en gång. Momentet börjar när första skottet avlossas och är slut när förarna återvänt och, på provledarens tillsägelse, beordrat hundarna i utgångsställning. Skytten skall vara utplacerad innan momentet platsliggning påbörjas.

7 § Bestämmelserna i 4 § skall också tillämpas vid bedömningen av momentet skottoberördhet.


Linförighet (hunden kopplad)

8 § Hunden iförd munkorg. Hunden som föres i fritt hängande koppel, skall villigt följa föraren på dennes vänstra sida, med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens vänstra knä. Linförighet skall provas i olika gångarter och i samband med vändningar. Hunden skall även prövas vid förflyttningar 2–3 steg i olika riktningar. Då föraren gör halt skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning.
Vid nytt marschinträde eller förändrad gångart får kommandot upprepas.

9 § Momentet börjar och avslutas på provledarens tillsägelse och med hunden i utgångsställning. Det åligger provledaren att tillse att hunden föres i fritt hängande koppel.

10 § Hund som under större delen av momentet föres i stramt koppel (stretar) kan inte godkännas. Samma sak gäller hund som släpar och upprepade gånger måste dras fram. Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens rörelser så att den inte stänger, tränger eller sätter sig snett och sent. Munkorgsbesvär medför sänkning av betyget beroende på omfattningen. Hund som tar av sig munkorgen skall underkännas i momentet.


Framförgående (hunden kopplad)

11 § På kommando skall hunden under marsch gå framför föraren i kopplets längd. När föraren gör halt skall hunden på kommando genast stanna. Provet utförs även i omvänd marschriktning.

12 § Momentet börjar på provledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning och är slut då föraren anslutit till hunden efter halt i omvänd marschriktning och hunden på kommando intagit utgångsställning.

13 § För hund som stretar, nosar, inte håller avståndet eller sätter sig vid halter sänks betyget med minst 2 enheter. Tillåts hunden helt bestämma riktningen skall den underkännas. Hund som vänder tillbaka och någon gång befinner sig bakom eller i jämnhöjd med föraren skall underkännas.


Fritt följ

14 § Utförs som moment linförighet, 8 §, men hunden skall föras okopplad och utan munkorg.

15 § Bestämmelserna i 9 § skall också tillämpas i fråga om uppläggning av momentet fritt följ.

16 § Bestämmelserna i 10 § skall också tillämpas vid bedömningen av momentet fritt följ.


Platsläggande

17 § På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig.  Platsläggandet utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter gående minst 15 meter och stannar på provledarens order vänd mot hunden.

18 § I momentet, som börjar på provledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva nedläggandet utan även förflyttningen dessförinnan samt uppsättandet av hunden till utgångsställning.  Momentet avslutas med att föraren återvänt till hunden och på provledarens order beordrat den i utgångsställning.

19 § Hund som lägger sig före kommando skall underkännas. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta liggande ställning. Sätter eller reser sig hunden innan föraren återvänt till hundens sida skall den underkännas i momentet. För hund som, sedan föraren återvänt, reser sig innan kommando sänks betyget med minst 2 enheter.


Apportering

20 § Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av provledaren utlämnad apportbock minst 10 meter skall hunden på kommando genast hämta föremålet och på kommando avlämna det till föraren. Om hunden vid avlämnandet sitter framför föraren eller vid sidan av föraren bedöms lika

21 § Momentet börjar med hunden i utgångsställning och då föraren på provledarens tillsägelse kastar föremålet och avslutas då föraren på provledarens anvisning återfått föremålet och hunden är i utgångsställning.  Apportbocken skall vara av trä eller metall och väga ca 2 hg. Föraren får själv välja vilket av föremålen som skall användas.

22 § Vid tuggning sänks betyget. Ihållande kraftiga tuggningar bör inte ge högre betyg än godkänt. Hund som inte håller fast föremålet ända fram till avlämnandet utan släpper ner det på marken vid föraren erhåller högst betyg godkänt. Hänsyn skall tas till tempo vid ut- respektive ingång.


Skall på kommando

23 § På tillsägelse av provledaren kommenderar föraren hunden att avge skall. Efter provledarens tillsägelse kommenderas hunden att upphöra med skallet. Skallgivning bör pågå i ca 5 sekunder.

24 § Momentet börjar med hunden i utgångsställning. Provledaren får inte använda ordet ”skall” i sin ordergivning. Momentet är på provledarens tillsägelse slut ca 5 sekunder efter det att hunden kommenderats att upphöra med skallet.

25 § För godkännande krävs minst 3 tydliga skall. Slutar hunden för tidigt med skallgivningen eller fortsätter hunden skallgivningen efter det den kommenderats att sluta kan högre betyg än godkänt inte ges.  För hund som ändrar ställning sänks betyget med minst 2 enheter.


Hopp över hinder

26 § Hunden skall från utgångsställning, på kommando, fritt hoppa över hindret. På kommando skall hunden stanna på andra sidan i valfri ställning.  Föraren anmäler hundens ställning före momentets början.

27 § Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd med hunden i utgångsställning. Hoppet sker på provledarens tillsägelse.  Momentet avslutas när hunden avhämtas på motsatta sidan eller kommenderats till återhopp utan att detta bedöms. Hindret skall vara 85 cm högt och 100 cm brett samt täckt.

28 § För hund som vidrör hindret sänks betyget med minst 2 enheter. Hund som tar lättare stöd eller inte intar anmäld ställning kan erhålla högst betyg godkänt. Hund som river hindret skall underkännas.


Skyddstjänstprov
Sändande till stillastående

29 § Figurant iförd skyddsjacka/skyddsärm. På ca 50 meters avstånd från föraren med hunden i utgångsställning förflyttar sig en figurant gående med i huvudsak bibehållet avstånd. På provledarens tillsägelse anropar föraren figuranten ”det är polisen, stanna eller jag sänder hunden”! På tecken eller tillsägelse av provledaren sänds hunden mot figuranten. Då hunden är ca 25 meter från figuranten stannar denne. Hunden skall uppta bevakning av figuranten och får därefter på tillsägelse av provledaren avhämtas.

30 § Momentet börjar då provledaren beordrar iväg figuranten. Inga andra personer får tillåtas befinna sig i närheten av figuranten. Momentet är slut då föraren kommit fram till hunden och fått den under kontroll samt intagit utgångsställning.

31 § Bevakning skall ske i figurantens omedelbara närhet. Hund som släpper bevakningen och lämnar figuranten mer än 5 meter skall underkännas i momentet.


Visitation

32 § Föraren skall placera hunden att bevaka figuranten varefter denne skyddsvisiteras.

33 § Momentet börjar när moment sändande till stillastående är slut, och är avslutat när föraren avvisiterat figuranten och återvänt till hunden och hunden intagit utgångställning.

34 § Momentet skall underkännas om hunden angriper figuranten eller om föraren går mellan hund och figurant. Vikt skall läggas vid hundens fortgående bevakning av figuranten.

 

Fasttagande av flyende

35 § Figuranten skall var iförd skyddsjacka eller skyddsärm. Hunden skall på kommando sändas för att stoppa den flyende figuranten

36 § På tillsägelse av provledaren flyr figuranten. På provledarens tillsägelse anropar hundföraren figuranten med ”det är polisen, stanna eller jag sänder hunden”. Efter klartecken av provledaren sänds hunden för fasttagande då figuranten befinner sig på ca 20 meters avstånd från hundpatrullen.  Hunden skall stoppa figuranten genom angrepp. Då hunden sänts får föraren följa efter. Då föraren kommenderar figuranten att ”stå stilla” och denne härvid blir passiv skall hunden upphöra med angreppet och uppta bevakning. Momentet är slut när hunden är i utgångsställning.

37 § Hund som går ur hand och inte kan återkallas skall underkännas. Vikt skall läggas vid hundens vilja att ta fast den flyende, släppandet samt förarens förmåga att få kontroll över hunden och situationen efter avvärjandet/ släppandet.


Transport av figurant

38 § Föraren, med hunden gående vid sidan, kommenderar figuranten för transport. Figuranten skall transporteras enligt provledarens anvisningar.

39 § Momentet börjar och slutar på tillsägelse från provledaren. Momentet genomförs enligt provledarens anvisningar. Figuranten skall transporteras ca 50 meter. Föraren kommenderar figuranten att, efter provledarens anvisningar, gå framför sig och går själv med hunden vid sidan ca 5 meter bakom.

40 § Vikt skall läggas vid att föraren följer provledarens anvisningar beträffande avstånd samt att hunden håller position vid föraren. Upprepade skall eller störande gnäll medför högst betyg godkänt. Hund som drar sig före föraren och för nära figuranten skall underkännas.


Bevakning

41 § Föraren placerar hunden, enligt provledarens anvisningar, att bevaka figuranten och beger sig till av provledaren anvisad plats ca 10 meter från figuranten. Efter ca 10 sekunder flyr figuranten. Hunden skall, genom angrepp och utan påverkan av föraren, hindra flykten.

Efter hundens angrepp kommenderas figuranten att ”stå stilla”, varvid denne skall bli passiv och hunden skall upphöra med angreppet samt uppta bevakning. Därefter tillåts föraren ansluta till hunden.

42 § Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut när föraren kommit tillbaka till hunden och den är i utgångsställning.

43 § Vikt skall läggas vid hundens vilja att ta fast den flyende samt förmågan att upprätthålla en effektiv bevakning. Hund som släpper bevakningen och lämnar figuranten mer än 5 meter skall underkännas. Skällande eller tyst hund bedöms lika.


Revirsändande och återkallande

44 § På ca 50 meters avstånd förflyttar sig en skyddsärmsförsedd figurant springande från sidan och korsar hundens riktning. Efter tillsägelse anropar föraren figuranten med ”det är polisen, stanna eller jag sänder hunden”. På tecken från provledaren sänds hunden att ta fast den flyende. Efter det att hunden passerat en på ca 10 meter från utgångspunkten för sändandet utmärkt punkt återkallas hunden. Figuranten stannar på tecken från provledaren.

45 § Momentet börjar då provledaren beordrar iväg figuranten. 10-metersmarkeringen skall vara klart och tydligt utmärkt. Figuranten skall beordras att stanna om hunden inte åtlyder kommandon och når fram till denne. Momentet är slut när hunden återvänt och intagit utgångsställning.

46 § Hunden kan godkännas om föraren förmår att hindra den och återkalla den under tiden som figuranten är på flykt. Använder föraren mer än 3 kommandon skall hunden underkännas. Hund som inte tar upp ett effektivt förföljande utan t ex stannar av sig själv eller som återkallas före 10-metersmarkeringen skall underkännas.


Fältprov
Spår (hunden kopplad, spårlina)

47 § Spåret är ett icke förarspår med en längd av ca 1000 meter och ca 1,5 timmar gammalt. Spåret utgår från en ca 25 meter lång upptagslinje.  Provledaren anvisar föraren en utgångspunkt varifrån spårupptaget skall påbörjas.

48 § Spåret skall växla mellan skogs- och ängs- eller åkermark och skall innehålla flera riktningsförändringar. Spårläggaren utlägger 6 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara större än de övriga, (5+1). Provledaren skall ha kännedom om spårets sträckning och om möjligt medfölja på spåret.  Föremålen skall vara naturliga i förhållande till omgivningen och arrangeras så att de inte kan påvisas genom synintryck samt vara 5–10 cm stora.

49 § Hunden skall apportera/markera föremålen och utarbeta spåret inom 30 minuter. För godkännande krävs 2 apporterade/markerade föremål samt slutföremålet (2+1). Hund som inte tar upp spåret inom 5 minuter skall underkännas.


Vindmarkering (hunden kopplad)

50 § Föraren skall patrullera med hunden på en ca 150 meter lång sträcka. Hunden skall genom tydlig vindmarkering påvisa vittringen från figuranten.  Patrulleringen kan förläggas till såväl industriområden som till skogsterräng m.m.

51 § På den senare delen av sträckan utplaceras en icke synlig men öppet stående figurant ca 25 meter från sträckan. Vindriktningen skall ligga mot sträckan. Placeringen skall anpassas till vind och plats-/terrängförhållandena.  Momentet börjar på provledarens tillsägelse och är slut då hunden kopplas loss för momentet sändande med anskällning eller när föraren passerat sträckans slutmarkering.

52 § För godkänt betyg fordras att hunden självständigt markerar vittringen.


Sändande med anskällning

53 § Efter det att hunden markerat vittringen i föregående moment kopplas hunden loss. På provledarens tillsägelse sänds hunden ut på sök i vindmarkeringen och skall självmant uppta bevakning och anskällning på figuranten.

54 § Figuranten skall placeras så att provledaren kan bedöma anskällningen och bevakningen. Momentet börjar när hunden kopplas loss och är slut efter fullgjord skallgivning.

55 § För godkännande krävs att hunden självmant upptar bevakning och skäller med minst 4 skall. Avhämtningen bedöms inte. Se även 2 kap. 12 §, uppträdande mot stillastående figurant.

 

 

 

                       Tillbaka

Copyright Patrik Och Ingela © 2008