Tjänstbarhetsprov III för polishund
 

5 kap. Tjänstbarhetsprov 3

 

1 § Tjänstbarhetsprov 3 består av lydnads-, skyddstjänst- och fältprov.  Varje prov är indelat i ett antal moment. Till varje moment finns föreskrivet hur det skall genomföras (uppläggning) och hur det skall bedömas (bedömning).

 

Lydnadsprov

 

Platsliggning med skottprov

2 § Momentet skall genomföras med fler än en hund. Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll från hundarna. Hundarna skall kvarligga i 10 minuter utan att förflytta sig. Föraren får under momentet inte påverka hunden. När föraren lämnar hunden får han använda kommandot ”stanna kvar”. Efter 5 minuter avlossas, ca 50 meter från hundarna, ett skott efter varje minut. Efter det femte skottet skall hundarna kvarligga ytterligare en minut.

3 § Momentet börjar med förare och hund på anvisad plats med hunden i utgångsställning. Momentet är slut när föraren på provledarens tillsägelse återvänt till hunden och hunden är i utgångsställning. Tiden räknas från det att förarna intagit av provledaren anvisad plats. Skytten skall vara utplacerad innan momentet påbörjas.

4 § Hund som sätter sig skall erhålla högst betyget godkänt. Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 meter skall underkännas.


Fritt följ

5 § Hunden skall villigt följa föraren på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Det fria följet skall prövas i olika gångarter och i samband med vändningar. Hunden skall även prövas vid förflyttningar 2–3 steg i olika riktningar. Då föraren gör halt skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde eller förändrad gångart får kommandot upprepas.

6 § Momentet börjar och avslutas på provledarens tillsägelser och med hunden i utgångsställning.

7 § Hund som släpar efter och upprepade gånger måste lockas fram skall underkännas i momentet. Stor vikt skall läggas vid hundens förmåga att anpassa sig till förarens rörelser så att den inte stänger, tränger eller sätter sig snett eller sent.


Platsläggande

8 § På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig.  Platsläggandet utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter springande minst 15 meter och stannar vänd mot hunden på tillsägelse av prov- ledaren.

9 § Momentet börjar med hunden i utgångsställning. I momentet ingår inte bara själva nedläggandet utan även förflyttningen dessförinnan samt uppsättandet av hunden till utgångsställning. Momentet är slut när föraren återvänt till hunden och på provledarens order kommenderat den i utgångsställning.

10 § Hund som lägger sig före kommando skall underkännas. Förblir hunden i stående ställning skall den underkännas även om detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning och han med nytt kommando lyckas lägga hunden. Sätter eller reser sig hunden innan föraren återvänt till hundens sida skall den underkännas i momentet. För hund som, sedan föraren återvänt, reser sig före kommando sänks betyget med minst 2 enheter.


Stående

11 § På kommando eller handtecken skall hunden stanna. Ställandet utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter gående ca 15 meter och stannar på provledarens order vänd mot hunden.

12 § I momentet, som börjar på provledarens tillsägelse med hunden i utgångsställning, ingår inte bara själva ställandet utan även förflyttningen dessförinnan samt nedsättandet av hunden till utgångsställning. Momentet är slut när föraren återvänt till hunden och på provledarens tillsägelse kommenderat den i utgångsställning.

13 § Hund som intar stående ställning innan kommandot skall underkännas.  För godkännande erfordras att hunden utöver det s k balanssteget inte går fler än fem steg och att hunden står tills föraren återvänt till hundens sida. För hund som, sedan föraren återvänt, sätter sig före kommando sänks betyget med minst 2 enheter.


Krypande

14 § Hunden nedläggs. På förarens kommando skall hunden krypa ca 8 meter och under förflyttningen ändra riktning en gång (höger alternativt vänster).

15 § Momentet börjar på provledarens tillsägelse att lägga hunden och avslutas med hunden i utgångsställning.

16 § Hunden skall under större delen av momentet vidröra marken med armbågarna. Huvudvikten skall läggas vid att hunden har låg ställning och hänsyn skall tas till jämnhet i tempo och följsamhet till föraren. För hund som vid avslutandet av momentet sätter sig före kommando sänks betyget med minst 2 enheter. För högsta betyg krävs att föraren går upprätt.


Framåtsändande med inkallning

17 § Hunden skall på kommando eller tecken bege sig minst 10 meter framför den gående föraren med bibehållen kontakt till denne. På provledarens tillsägelse inkallas hunden. Inkallandet sker under fortsatt marsch.  Momentet utförs även i motsatt riktning. I hundens och förarens väg utplaceras 4 personer med ca 5 meters mellanrum, alternativt 2 personer med ca 10 meters mellanrum.

18 § Momentet inleds med en förflyttning före sändandet och avslutas sedan föraren, på provledarens tillsägelse, gjort halt och hunden intagit utgångsställning.  Föraren sänder, på provledarens tillsägelse, hunden ca 20 meter före gruppen och kallar in den, på provledarens tillsägelse, när föraren passerat gruppen med ca 5 meter.

19 § Hunden skall passera innanför gruppen för att erhålla godkänt betyg.  Går hunden vid något tillfälle bakom föraren skall den underkännas. Smärre avvikelser av hunden från huvudriktningen tillåts. För att erhålla betyg i momentet ”inkallning” krävs att hunden befinner sig minst 10 meter framför föraren då den kallas in. Stor vikt skall tillmätas hundens snabbhet vid inkallningen.


Apportering

20 §Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av provledaren utlämnad apportbock minst 10 meter skall hunden på kommando genast hämta den och på kommando avlämna den till föraren. Om hunden vid avlämnandet sitter framför eller vid sidan av föraren bedöms lika.

21 § Momentet börjar med hunden i utgångsställning då föraren på provledarens tillsägelse kastar apportbocken och avslutas då föraren på provledarens tillsägelse återfått föremålet och hunden är i utgångsställning.  Apport- bocken skall vara av metall och väga ca 2 hg.

22 § Vid tuggning sänks betyget. Ihållande kraftiga tuggningar bör inte ge högre betyg än godkänt. Hund som inte håller fast apportbocken ända fram till avlämnandet utan släpper ner den på marken vid föraren ges högst betyget godkänt. Hänsyn skall tas till hundens tempo vid ut- respektive ingång.


Skall på kommando

23 § På tillsägelse av provledaren kommenderar föraren hunden att avge skall. Efter provledarens tillsägelse kommenderas hunden att upphöra med skallet. Skallgivning bör pågå i ca 10 sekunder.

24 § Momentet börjar med hunden i utgångsställning. Provledaren får inte använda ordet ”skall” i sin ordergivning. På provledarens tillsägelse är momentet slut ca 5 sekunder efter det att hunden kommenderats att upphöra med skallet.

25 § För godkännande krävs minst tre tydliga skall. Slutar hunden för tidigt med skallgivningen eller fortsätter hunden skallgivningen efter det att den kommenderats att sluta kan högre betyg än godkänt inte ges.  För hund som ändrar ställning skall betyget sänkas med minst 2 enheter.


Hopp över hinder

26 § Hunden skall från utgångsställning, på kommando, fritt hoppa över hindret. På kommando skall hunden stanna på andra sidan hindret tills föraren, på provledarens tillsägelse kommenderar återhopp.

27 § Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd med hunden i utgångsställning och är slut när hunden åter intagit utgångsställning.  Föraren anmäler till provledaren vilken ställning hunden skall inta på andra sidan hindret (stå-sitt-ligg). Hindret skall vara 85 cm högt och 100 cm brett samt täckt.

28 § För hund som vidrör hindret sänks betyget med minst 2 enheter. Hund som tar lättare stöd eller inte intar anmäld ställning på andra sidan hindret kan erhålla högst betyg godkänt. Hund som river hindret skall underkännas. Sker återhopp före kommando kan högre betyg än godkänt inte ges. Hund som hoppar åter utan att dessförinnan ha stannat skall underkännas. Hund som stannar på andra sidan hindret men inte hoppar tillbaka skall underkännas.

 

Inkallande med platsläggande

29 § Föraren avlägsnar sig springande ca 75 meter från den sittande hunden.  På provledarens tecken inkallas hunden och när den passerat halva sträckan skall föraren på provledarens tecken lägga hunden.

30 § Momentet börjar när föraren på provledarens tillsägelse lämnar hunden och är slut när föraren återvänt till hunden och kommenderat den i utgångsställning.

31 § För hund som inte sitter kvar medan föraren avlägsnar sig sänks betyget med minst 2 enheter. Lämnar hunden sin plats mer än 3 meter skall den underkännas. Stor vikt skall läggas vid hundens snabbhet. Lägger sig inte hunden innan 15 meter från föraren kan den inte godkännas. För hund som inte ligger kvar tills föraren återvänt sänks betyget med minst 2 enheter.  Lämnar den sin plats mer än 3 meter skall den underkännas.

 

Skyddstjänstprov

Transport av figurant

32 § Hunden skall vara iförd munkorg i momenten transport av figurant och överfall under transport, 32–37 §§. Föraren med hunden gåendes vid sidan, kommenderar figuranten för transport. Hunden skall bibehålla bevakning av figuranten.

33 § Momentet börjar på provledarens tillsägelse och är slut då momentet överfall under transport inleds eller skulle ha inletts.  Föraren kommenderar figuranten att, efter provledarens anvisningar gå framför sig och går själv med hunden vid sidan ca 5 meter bakom. På provledarens tillsägelse skall förare med hund växla mellan att gå ca 5 respektive 2 meter bakom figuranten. Transporten skall pågå i ca 75 meter.

34 § Vikt skall läggs vid att föraren följer provledarens anvisningar beträffande avstånd samt att hunden håller sin position vid föraren. Upprepade skall eller störande gnäll medför högst betyg godkänt. Hund som drar sig före föraren och för nära figuranten skall underkännas varvid momentet överfall under transport utgår. Munkorgsbesvär medför sänkning av betyget beroende på omfattningen. Hund som tar av sig munkorgen skall underkännas i momentet. Munkorgen får påtagas en gång för att genomföra momentet överfall under transport, 35–37 §§.


Överfall under transport

35 § Under transporten skall figuranten på ca 2 meters avstånd från föraren göra ett överfall på denne. Hunden skall avvärja överfallet.

36 § Momentet börjar då överfallet inleds och avslutas då föraren har hunden under kontroll i utgångsställning, därefter följer en kort transport som inte bedöms. Efter anvisning av provledaren gör figuranten, företrädesvis med höger arm, ett överfall som med bibehållen hotbild fullföljs mot föraren.  Hunden skall genom angrepp avvärja överfallet varvid figuranten på förarens kommando blir passiv. Hunden skall därvid upphöra med angreppet.

37 § Vikt skall läggas vid hundens snabbhet och vilja att försvara samt att hunden gör bitförsök. Föraren skall ha hunden under kontroll efter avvärjandet.


Revirsändande med återkallande

38 § På ca 50 meters avstånd förflyttar sig en skyddsärmsförsedd figurant springande från sidan och korsar hundens riktning. På provledarens tillsägelse anropar föraren figuranten ”det är polisen, stanna eller jag sänder hunden”! På tecken av provledaren sänds hunden att ta fast den flyende.  Efter det att hunden passerat en på ca 10 meter från utgångspunkten för sändandet utmärkt punkt återkallas hunden. Figuranten stannar på tecken från provledaren.

39 § Momentet börjar då provledaren beordrar iväg figuranten. 10-metersmarkeringen skall vara klart utmärkt. Figuranten skall beordras att stanna om hunden inte åtlyder kommandon och når fram till denne. Momentet är slut när hunden återvänt och intagit utgångsställning.

40 § Hunden kan godkännas om föraren förmår att hindra den och återkalla den under tiden som figuranten är på flykt. Använder föraren mer än 3 kommandon skall hunden underkännas. Hund som inte tar upp ett effektivt förföljande utan t ex stannar av sig själv eller som återkallas före 10-metersmarkeringen skall underkännas.


Modprov med skott: Anrop

41 § Figurant iförd skyddsjacka/skyddsärm samt försedd med pistol. Föraren beordras av provledaren att gå anvisad väg med hunden vid fot.

42 § Momentet börjar med hunden i utgångsställning och är slut då hunden sänds. Vägen skall vara markerad med två märken med 15 meters mellanrum.  På ca 50 meters avstånd förflyttar sig en figurant gående. Föraren tillåts starta mot första märket och skall innan han når detta anropa figuranten med ”det är polisen, stanna eller jag sänder hunden”! Efter anropet börjar figuranten att springa. Hunden får inte sändas förrän sista märket har passerats.  Föraren äger rätt att springa efter.

43 § Hund som går ur hand och inte kan återkallas skall underkännas och får inte utföra de tre efterföljande momenten i 44–52 §§.

 

Modprov med Skott: Anrop

44 § Då hunden befinner sig halvvägs till figuranten vänder sig denne, på tecken av provledaren mot hunden och avlossar ett skott samt springer hotande mot hunden. Hunden skall angripa figuranten.

45 § Momentet börjar när hunden har sänts. Figuranten springer mot hunden och hotar den i upprätt och dominant ställning med höjd arm (vertikalt) för att i slutfasen fälla armen horisontellt framför bröstet och mjukt fånga upp hunden och följa med i angreppets rörelseriktning. Sedan hunden angripit upptar figuranten kamp med hunden. Hundens angrepp får inte upphöra förrän föraren avväpnat figuranten. Momentet är slut när föraren kommenderar figuranten att stå stilla.

46 § Stor hänsyn skall tas till hundens vilja att angripa. Hund som inte angriper skall underkännas. Vapnet skall vara i förarens hand före släppandet, sker inte detta skall hunden underkännas i detta moment samt i de två efterföljande momenten i 47–52 §§.


Modprov med skott: Släppande

47 § Hunden skall upphöra med angreppet.

48 § Momentet påbörjas med att föraren kommenderar figuranten ”stå stilla” och är slut när föraren har hunden under kontroll.

49 § Bestämmelserna i 2 kap. 11 § skall tillämpas vid bedömningen av momentet släppande.


Modprov med skott: Visitation

50 § Föraren skall placera hunden att bevaka figuranten varefter denne skyddsvisiteras.

51 § Momentet börjar när moment modprov med skott: släppande är slut, och är avslutat när föraren avvisiterat figuranten och återvänt till hunden och hunden intagit utgångsställning samt påbörjat en kort transport som inte bedöms.

52 § Om hunden angriper figuranten eller om föraren går mellan figurant och hund skall momentet underkännas.


Fritagningsförsök

53 § Under transport av figuranten överfalls föraren av en annan figurant, iförd synlig skyddsjacka/skyddsärm. Figuranten kommer från ett dolt gömställe snett framifrån. Hunden skall avvärja överfallet genom att gå till angrepp.  Släppande och visitation ingår i momentet.

54 § Efter en halt i föregående moment inleds detta mo ment med en kort transport. På provledarens tecken påbörjas överfallet på ett avstånd av ca 10 meter från hundföraren. Momentet är slut när föraren avvisiterat figuranten och återvänt till hunden och hunden intagit utgångsställning samt påbörjat en kort transport av båda figuranterna. Transporten skall inte bedömas.

55 § Vikt skall läggas vid att hunden snabbt och effektivt avvärjer överfallet samt att föraren snabbt får hunden under kontroll efter avvärjandet.  Släppande och visitation ingår i bedömningen.


Bevakning

56 § På provledarens anvisning placeras hunden att bevaka figurant nummer 2. Föraren avlägsnar sig därefter tillsammans med figurant nummer 1 till en av provledaren anvisad plats ca 20 meter från figurant nummer 2. Då figurant nummer 2 efter ca 20 sekunder flyr skall hunden utan kommando hindra detta genom att angripa figuranten. Då figuranten, efter förarens kommando ”stå stilla”, blir passiv skall hunden släppa och fortsätta bevakningen i ytterligare ca 20 sekunder varefter den avhämtas.

57 § Momentet börjar då föraren lämnar hunden och avslutas när föraren återvänt till hunden och hunden intagit utgångsställning. Därefter utförs en kort transport av bevakningsfiguranten, som inte bedöms.

58 § Vikt skall läggas vid hundens vilja att stoppa flykten samt förmåga att upprätthålla en effektiv bevakning. Hund som släpper bevakningen och lämnar figuranten mer än 5 meter skall underkännas. Skällande eller tyst hund bedöms lika.

 

Sändande till stillastående

59 § Figuranten iförd skyddsjacka/skyddsärm. På ca 50 meters avstånd från hunden och med i huvudsak bibehållet avstånd förflyttar sig en figurant gående. På tillsägelse av provledaren anropar föraren figuranten med ”det är polisen, stanna eller jag sänder hunden”. På tecken från provledaren sänder föraren hunden mot figuranten. Då hunden är ca 25 meter ifrån figuranten stannar denne. Hunden skall uppta bevakning av figuranten och får efter ca 20 sekunder på tillsägelse från provledaren avhämtas.

60 § Momentet börjar då provledaren beordrar iväg figuranten. Inga andra personer får tillåtas befinna sig i närheten av figuranten. Momentet är slut då föraren kommit fram till hunden och fått den under kontroll.

61 § Bevakningen skall ske i figurantens omedelbara närhet. Hund som släpper bevakningen och lämnar figuranten mer än 5 meter skall underkännas.


Fältprov

Uppletande av spår (hunden kopplad /okopplad)

62 § Spårets utgångspunkt skall ligga utmed en ca 50 meter lång upptagslinje.  Provledaren anvisar föraren en utgångspunkt varifrån spårsök skall påbörjas. Hunden skall arbeta självständigt. Föraren skall meddela provledaren när hunden hittat spåret och får lämna området på klartecken från denne.  Kan hunden inte finna spåret inom 5 minuter får den inte genomföra moment spårning i terräng, 65–67 §§.

63 § Momentet börjar då hunden efter provledarens klartecken påbörjar spårsöket och är slut då förare och hund på provledarens klartecken fortsätter spårningen.
Provledaren skall ha kännedom om spårets sträckning. Upptagslinjen skall vara utmärkt.

64 § Hund som tagit upp fel spår och föraren givit klartecken återkallas utan att betyget sänks. Hund som tagit upp bakspår och föraren givit klartecken, återkallas. För en sådan hund sänks betyget med minst 2 enheter. För hund som går över spåret utan upptag sänks betyget med 2 enheter varje gång, dock erhålls godkänt betyg vid spårupptag inom 5 minuter.


Spårning i terräng (hunden kopplad, spårlina)

65 § Spårning på ett ca 2000 meter långt och ca 2 timmar gammalt icke förarspår. Spåret skall läggas i omväxlande terräng och innehålla flera riktningsförändringar och som en person normalt förflyttar sig. Spårläggaren utlägger 7 föremål i spåret varav slutföremålet skall vara större än de övriga (6+1). Spårningen är avslutad när hunden funnit sista föremålet. Föremålen redovisas till funktionär, vilken även antecknar sluttiden. Spårtid 40 minuter inklusive upptagningstid.

66 § Spåren bör inte ligga närmare varandra än 300 meter vid samma utgångsriktning. Föremålen skall vara 5–10 cm stora samt att 3 av föremålen skall vara av metall (nyckel, patronhylsa och liknande). Första föremålet bör inte ligga närmare än 100 meter från upptaget. Spårmottagaren får inte uppehålla sig i vindriktningen mot spårslutet.

67 § För godkännande krävs 2 funna föremål samt slutföremålet.


Spårning i tätort (hunden kopplad, spårlina)

68 § Spårning på ett ca 200 meter långt och ca 10 minuter gammalt icke förarspår. Spåret kan läggas på hårt underlag, asfalt, betong, sten etc. eller i parkområden med gräs eller grusunderlag.

69 § Spårläggaren skall markera spårets utgång samt under spårläggningen vinkla minst en gång och vid spårets slut lägga ett slutföremål som inte får placeras så att hunden finner det på synintryck.

70 § För att erhålla godkänt betyg skall hunden självständigt utarbeta spåret och finna slutföremålet.


Uppletande av föremål

71 § Hunden skall inom en tid av 10 minuter genomsöka ett 30 x 30 meter stort område inom vilket 4 olika föremål är utlagda. 2 av föremålen skall vara av metall. Föremålen skall vara 5–10 cm stora. Under momentets genomförande får föraren uppehålla sig längs 2 sammanhängande sidor. Hund som, utan påverkan från föraren, upptar passiv markering och kvarstannar vid funnet föremål, bedöms lika som vid apporterat föremål. Föremål som hunden anträffat skall vara i förarens hand inom föreskriven tid. Vid passiv markering hämtar föraren eller provledaren anträffade föremål.

72 § Momentet börjar på provledarens tillsägelse. Föraren skall anmäla vilka 2 sidor han avser att använda samt om hunden apporterar eller markerar föremålen. Rutan skall vara utmärkt. Momentet är slut då 4:e föremålet avlämnats om underlag för bedömning finns.

73 § Vid bedömning skall stor hänsyn tas till hundens söklust samt förarens förmåga att dirigera hunden och systematik i söket. För att erhålla godkänt betyg erfordras minst 2 föremål. För skadat föremål sänks betyget.


Eftersök av person inomhus

74 § I en lokal, ca 500–800 kvadratmeter stor och om möjligt mörklagd, placeras en för hunden dold och oåtkomlig figurant. Så snart hunden skäller, skall föraren på provledarens tillsägelse ansluta till hunden, beordra fram och avvisitera figuranten samt föra denne till ingången. Provet skall vara avslutat inom 20 minuter. Hunden skall föras utan munkorg.

75 § Momentet börjar när föraren på provledarens tillsägelse anropar figuranten med ”det är polisen, kom fram eller jag sänder in hunden”. På provledarens tecken sänds hunden in i lokalen. När figuranten påträffas skall hunden självmant och utan påverkan ge skall så att föraren kan vägledas till figuranten. Momentet avslutas när figuranten avvisiterats eller när tiden har gått ut.

76 § Funnen figurant tillgodoräknas även om tiden därefter går ut. Avvisiteringen bedöms även om tiden gått ut. Bestämmelserna i 2 kap. 12 § om uppträdande mot stillastående figurant skall tillämpa vid bedömningen.


Eftersök av person utomhus (räddningssök)

77 § Inom ett område med storleken ca 400 x 100 m, i kuperad terräng med skiftande vegetation, utplaceras minst 2 figuranter, varav en helt dold.  En av de öppna figuranterna skall vara liggande och helt orörlig (fingerat medvetslös). Området skall vara avvallat. Föraren anvisas en utmärkt mittlinje i områdets längdriktning. Slutet på sökområdet skall vara utmärkt. Föraren får röra sig fritt på mittlinjen. Återsök är tillåtet. När hunden finner figuranten skall den självmant och utan påverkan ge skall så att föraren kan vägledas till figuranten. Så snart hunden tydligt skäller skall föraren på provledarens tillsägelse ansluta till hunden och i förekommande fall beordra fram och/eller ta hand om figuranten samt föra denne till mittlinjen. Provet skall vara avslutat inom 40 minuter.  Munkorg får användas under söket.

78 § Momentet börjar när hundföraren på provledarens tillsägelse sänder hunden på första slaget. Momentet avslutas när söktiden överskrids eller, om samtliga figuranter anträffats, när provledaren anser sig ha grund för bedömning av sökarbetet. Figurant som genom godkänd skallmarkering anträffas inom söktiden tillgodoräknas även om transport till mittlinjen sker efter att tiden gått ut.

79 § Åtlyder inte hunden förarens kommando/tecken sänks betyget. Stor vikt skall läggas vid att hunden inte lämnar stora områden som inte är genomsökta. För att hunden skall godkännas skall samtliga figuranter anträffas och medelst ett vägledande ståndskall markeras. Bestämmelserna i 2 kap. 12 § om uppträdande mot stillastående figurant skall tillämpa vid bedömningen.

 

                                        

 

 

                   Tillbaka

Copyright Patrik Och Ingela © 2008